نتیجه قاطع ۳ بر ۰ برد شیرین والیبال ایران مقابل روسیه قدرتمند را در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ رقم زد.

ایران در هفته سوم از لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ در یک بازی سراسر برتر مقابل تیم پر قدرت روسیه با نتیجه قاطع ۳ بر صفر پیروز شد. والیبال ایران با این پیروزی توانست صدرنشینی خود در این دوره از مسابقات را تا پایان هفته سوم تثبیت کند.

 

ایران و روسیه در لیگ ملت‌های والیبال 2019

 

گیم اول

 

ایگور کولاکوویچ با توجه به هدف تعیین شده توسط فدراسیون والیبال و وزارت ورزش مبنی بر موفقیت در این دوره از مسابقات لیگ ملت‌های والیبال به ترکیب برنده روزهای قبل خود دست نزد.

مطابق معمول بازی‌های موفق گذشته معروف، موسوی، شفیعی، غفور، عبادی‌پور، فیاضی و حضرت‌پور شروع کننده بازی برای ایران بودند. والیبال ایران با سرویس خوب غفور توانست در یک شروع برتر ۳ بر ۱ از روسیه پیش بیافتد.

در ادامه سرویس خوب فیاضی و استفاده موسوی از فرصت پیش آمده نتیجه را ۵ به ۲ برای ایران کرد. پس از امتیاز ۵ ایران، روسیه موفق به کسب امتیاز شد و پس از آن با یک سرویس خوب و گرفتن امتیاز سرویس توسط روسیه این تیم در یک امتیازی ایران قرار گرفت (۴-۵ برای ایران).

با ادامه سرویس خوب روس‌ها و برگشت توپ به زمین این تیم فرصت برای تساوی بازی پیش آمد اما دفاع عالی موسوی مانع شد و نتیجه ۶ بر ۴ بسود ایران افزایش یافت. وقت استراحت اول با نتیجه ۸ بر ۶ برای ایران فرا رسید.

 

ترکیب ایران مقابل روسیه در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال

 

فاصله گرفتن والیبال ایران از روسیه در امتیازات

 

برتری والیبال ایران ادامه پیدا کرد و ایران ۱۵ بر ۱۱ هم پیش بود. وقت استراحت فنی دوم نیز با برتری ۱۶ بر ۱۲ ایران بدست آمد. با دفاع روی تور ایران نتیجه ۱۷ بر ۱۲ شد.

در ادامه بازی و پس از یک رالی جذاب که با عملکرد عالی ایران در پوشش زمین همراه بود امتیاز ۱۸ نیز به ایران رسید تا این تیم ۱۸ بر ۱۳ جلو باشد. با برتری والیبال ایران در تمام زمین و افزایش اختلاف نتیجه ۲۲ به ۱۵ برای ایران پیش رفت.

مربی روسیه مجبور شد وقت استراحت درخواست کند. این وقت استراحت کمک کرد که روسیه به امتیاز ۱۶ برسد (۱۶-۲۲ ایران). با دو اشتباه مهاجمان ایران ۲ امتیاز از اختلاف ایجاد شده جبران شد و نتیجه ۱۹ به ۲۳ همچنان برای ایران پیش رفت.

در این هنگام بود که وقت استراحت برای ایران گرفته شد. در حالی که واکواف بازیکن روسیه در خط سرویس قرار داشت با زدن یک سرویس عالی باعث برگشت توپ به زمین روسیه شد.

اما پاسور روسیه توپ برگشتی را به خود واکواف سپرد و او نیز توپ را بدون برخورد به دستان مدافعین ایران به بیرون زد تا نتیجه ۲۴ بر ۱۹ برای ایران شود. در نهایت و پایان این گیم از بازی، با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ برد شیرین والیبال ایران مقابل روسیه بدست آمد.

 

گیم دوم

 

با وجودی که تیم ایران امروز برتر از روسیه نشان می‌داد اما با شروع گیم دوم و روی دو اشتباه بایکنان ایران، روسیه ۲ بر ۱ پیش افتاد. با عملکرد ضعیف ایران در سرویس برخلاف ست قبل روسیه توانست برتری خود را حفظ کرده و نتیجه ۴ بر ۵ برای روسیه بود.

در ادامه روسیه با سرویس‌های عالی توانست ۸ بر ۵ پیش افتاده و دو تیم به وقت استراحت فنی اول رفتند. سرویس ضعیف ایران و عملکرد خوب روسیه در سرویس و دفاع روی تور باعث برتری بیش‌تر روسیه با نتیجه ۱۱ بر ۶ شد.

بالاخره بعد از یک وقت استراحت برای ایران شفیعی با یک جای خالی امتیاز ۷ را برای ایران گرفت و نتیجه ۱۱ بر ۷ برای روسیه پیش رفت. روسیه با حفظ برتری و پس از یک رالی طولانی ۱۶ بر ۱۰ به وقت استراحت فنی دوم رفت.

با جای خالی معروف در حمله به زمین روسیه نتیجه ۱۶ بر ۱۱ همچنان برای روسیه بود. پس از امتیاز ۱۱ که معروف گرفت خود او در خط سرویس یک امتیاز سرویس هم بدست آورد تا نتیجه ۱۲ بر ۱۶ برای روسیه باشد.

عملکرد خوب تیم ایران در جلو، عقب و حمله باعث شد تا این تیم امتیاز ۱۳ را هم بدست آورد (۱۳-۱۶ برای روسیه). با اشتباه عبادی‌پور و استفاده مهاجمان روسیه دوباره اختلاف بیش‌تر شد تا نتیجه به ۱۸ بر ۱۳ بسود روسیه برسد.

در ادامه با بیرون رفتن و به تور خوردن دو توپ مهاجمان روسیه، ایران به ۲ امتیازی روسیه رسید (۱۷-۱۹ برای روسیه).

 

برگشت والیبال ایران به بازی

 

روسیه وقت استراحت گرفت اما پس از آن با خطای تور ولاسوف باز هم اختلاف کم‌تر شد و نتیجه ۱۹ به ۱۸ همچنان برای روسیه بود. با وجود سرویس عالی غفور اما مهاجم روسیه توانست امتیاز گرفته و نتیجه را ۲۱ بر ۱۹ برای روسیه عوض کند.

دفاع روی تور روسیه باز هم به کمک این تیم آمد تا اختلاف بیش‌تر شده و نتیجه ۲۳ بر ۲۰ بسود روسیه باشد. با امتیاز گرفتن ایران در این زمان بود که موسوی در خط سرویس قرار گرفت.

موسوی با زدن سرویس‌های آرام ولی هدف‌دار باعث تزلزل در دفاع عقب روسیه شد و با هوشیاری معروف و استفاده مهاجمان ایران از فرصت‌های پیش آمده بازی در امتیاز ۲۳ به تساوی رسید.

با ادامه روند مذکور و اشتباه مدافعین عقب روسیه توپ به سختی به مهاجم این تیم رسید و او توپ را به تور زد تا ایران ۲۴ بر ۲۳ برای اولین بار در طول ست دوم پیش بیافتد.

در حالی که توپ به زمین ایران برگشته بود اما با اشتباه شفیعی و جمع کردن توپ توسط مدافعین عقب زمین روسیه مهاجم این تیم از فرصت استفاده کرد و نتیجه را در ۲۴ نیز به تساوی کشاند.

اما با سرویس خوب و هدف‌دار سعید معروف و امتیاز سرویس توسط او برد شیرین والیبال ایران مقابل روسیه در گیم دوم نیز حاصل شد تا ایران ۲ بر ۰ پیش بیافتد.

 

ایران و روسیه هفته سوم لیگ ملت‌ها

 

گیم سوم

 

با شروه دست سوم دو تیم نزدیک به هم پیش می‌رفتند و بازی ۲ بر ۲ مساوی بود. اما با تک دفاع عبادی‌پور ایران ۴ بر ۲ پیش افتاد. ایران با یک سرویس عالی از فیاضی امتیاز سرویس گرفت تا نتیجه ۵ بر ۲ بسود این تیم شود.

برتری والیبال ایران با عملکرد عالی در دفاع روی تور ادامه داشت تا ایران امتیاز ۶ را بگیرد و نتیجه ۶ بر ۲ شود. مربی روسیه وقت استراحت گرفت و این تیم با آبشار دیدنی وولکائف به امتیاز ۳ رسید.

بیرون زدن توپ توسط موسوی باعث نزدیک‌تر شدن روسیه شد و نتیجه ۶ بر ۴ همچنان برای ایران بود. دو تیم با برتری والیبال ایران با نتیجه ۸ بر ۵ به وقت استراحت فنی اول راه یافتند.

 

حفظ برتری والیبال ایران

 

والیبال ایران با عملکرد تیمی مناسب در کل زمین توانست علاوه بر حفظ برتری اختلاف را هم بیش‌تر کند و نتیجه ۱۳ بر ۹ بسود ایران شد.

سرویس عالی غفور از یک طرف و پاس دیدنی معروف به خود او در حالی که هیچ مدافعی را پیش روی خود نمی‌دید، از طرف دیگر باعث شد غفور توپ را تبدیل به امتیاز کرده و نتیجه را ۱۴ به ۹ بسود ایران افزایش دهد.

روسیه باز هم وقت استراحت گرفت تا روند امتیازگیری ایران قطع شود و روسیه به امتیاز ۱۰ برسد. وولکوئف با سرویس عالی خود زمینه‌ساز کاهش اختلاف امتیازات شد تا برتری والیبال ایران کاهش یافته و نتیجه ۱۵ بر ۱۳ برای ایران شود.

تسلط دفاع روسیه بر روی تور ایران باعث رسیدن روسیه به ۱ امتیازی ایران شد و نتیجه ۱۷ بر ۱۶ برای ایران بود. اما امتیاز سرویس شفیعی دوباره اختلاف را افزایش داد تا نتیجه ۲۰ بر ۱۷ بسود ایران افزایش یابد.

دفاع روی تور روسیه غفور را دفاع کرد تا باز هم روسیه به یک امتیازی ایران برسد (۲۱-۲۲ برای ایران). کولاکوویچ وقت استراحت گرفت و پس از آن بود که در یک رالی طولانی و زیبا و عملکرد عالی ایران در پوشش زمین ایران ۲۴ بر ۲۲ پیش افتاد.

در پایان گیم سوم نیز ایران با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد تا در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ با نتیجه قاطع ۳ بر ۰ برد شیرین والیبال ایران مقابل روسیه بدست آید.

 

برد شیرین والیبال ایران مقابل روسیه