عکس های خنده دار حیوانات این بار سراغ تصاویری طنز از یک میمون خبیث، یک میمون مظلوم و یک گربه خیس خورده رفته است.

تصاویر زیادی وجود دارند که انگار با انسان حرف می زنند. در واقع هر تصویری یک پیام نهفته در خود دارد که توجه عمیق در آن می توان به مفهوم آن پی برد.

رافان نیوز در ادامه عکس های خنده دار خود سه تصویر را از دو میمون و یک گربه به نمایش درآورده است.

عکس اول تصویری خنده دار از یک میمونی است که خبیثانه به میمون مظلوم دیگر نیش خند موزیانه می زند.

در واقع او باز هم با خباثت تمام فتنه ای جدید به کار بسته تا نابودی زندگی میمون مظلومی که پیداست ظلم آشکاری به مدت طولانی به او رفته، همچون گذشته وارد کند.

از این رو در دل خبیث خود عروسی گرفته و بر این باور خام غوطه ور است که به هدف پلید خود رسیده است. هاشا و کلّا !

عکس خنده دار میمون فتنه گر

آری او این است، همین که در بالا می بینید، میمونی پست فطرت که سال ها با خباثت و پلیدی خود اطرافیانش را آزار داده، می دهد و برنامه دارد که در آینده هم بدهد.

اما او چه کسی را آزار می دهد، میمونی مظلوم که انگار سال هاست زیر سلطه خباثت ها شکنجه شده است.

در اینجا ببینید و بخوانید:

عکس طنز میمون ترسو

آری او این است ایجاست و در بالا می توانید عکس معصومانه و مظلومانه او را به تماشا بنشینید، متاسفانه دیدن ناراحتی خاص و گریه بعضی افراد برای بعضی دیگر جذاب و خنده دار می آید.

آری آن این است و قانون روزگار است و گریزی از آن نیست.

اما داستان این گربه خیس خورده چیست و چرا اینجاست ؟

داستان از این قرار است که گربه ای که در زیر می بینید از مسیر عبور کرده و داستان زندگی این میمون مظلوم را می شنود.

طنز و خنده دار از یک گربه خیس خورده

در جا خشکش زده و مات و مبهوت می ماند که آن کیست با این همه خباثت، و این کیست با این همه مظلومیت !

باران می آید و او همچنان مات و مبهوت ایستاده و متوجه خیس خوردن خود نمی شود.

آری او حالا خیس آب شده است، متوجه خیسی خود می شود، اطراف را نگاه می کند، بارانی نمی یابد، خدای من پس چرا او تا این حد خیس آب است !

بارانی در کار نبوده، چله تابستان است و باریدن باران معنایی پیدا نمی کند.

آری این گریه آسمان است که او هم داستان خباثت آن میمون و مظلومیت این میمون را شنیده و به حال این میمون خون گریه کرده است.

حتما می پرسید که این باران که بی رنگ است و قرمز رنگ نیست و خونش کجاست.

ضمن تاکید بر اینکه لازم نیست انقدر به جزئیات توجه کنید، باید متذکر شد که خون آسمان بی رنگ است.

به امید لذت بردن شما از عکس ها و داستان خنده دار و جالب با محتوای تقریبا طنز، دیگر تصاویر حیوانات با مضمون های با نمک را می توانید در اینجا تماشا کنید.