منطقه تاریخی و سگ نگهبان بی‌خیال در قالب عکس طنز گرافیکی به بازدید حیوانات از منطقه تاریخی با شکی جالب پرداخته است.

شاید نکته قابل تامل تلاش حیوانات برای بیدار کردن سگ نگهبان است. جایی که با بی‌خیالی تمام به خوابی عمیق فرو رفته است.

اما نکات قابل توجه عکس‌های زیر را باید در این موارد جست و جو کرد.

نکته اول خود سگ نگهبان است که به خواب عمیقی فرو رفته و مینیک صورت جالبی دارد.

سنجابک هم که به همراه همسر خود به بازدید از منطقه تاریخی رفته مشخص نیست که چطوری خود را به بالای یکی از پایه‌ها رسانده است.

میمون و همسرش که به بالای سر سگ رسیده‌اند و با تعجب به او نگاه می‌کنند که آیا این می‌خواهد از منطقه محافظت کند!

عقاب هم که از ماجرا با خبر شده، با عصبانیت به منطقه رسیده و بر سر سگ فریاد می‌کشد که چرا بلند نمی‌شوی؟!

انگار همه دنبال بیدار کردن سگ هستند و او عین خیالش نیست و براحتی خوابیده است.

بعد از این همه تلاش راسو انگار که از بیدار شدن سگ نا امید شده و دستی به سر می‌گذارد.

آری این ماجرای منطقه تاریخی و سگ نگهبان بود که در نوع خود جالب توجه است.

اگر ایده جدیدی در این موضوع به ذهن شما هم رسید آن را در این صفحه به ما انتقال دهید.

 

عکس طنز گرافیکی از بازدید حیوانات در منطقه تاریخی با شرایط خاص

عکس طنز گرافیکی از بازدید حیوانات در منطقه تاریخی با شرایط خاص

 

منطقه تاریخی و سگ نگهبان بی‌خیال

منطقه تاریخی و سگ نگهبان بی‌خیال