گذر حیوانات از فراز زمین با ژست‌های جالب و خنده‌دار اما متفاوت از یک عکس طنز گرافیکی آمده است.

در اینجا سعی شده دو عکس گرافیکی طنز دارای مفهوم گذر موجودات مختلف با شکل و شمایل متفاوت و خلق و خوی متفاوت از زمین باشند.

از این رو دو فرم مختلف از ژست‌های جالب و خنده‌دار چند حیوان در این عکس‌ها قرار داده شود.

تا هم جنبه طنز ماجرا حفظ شده و هم مفهوم قابل درکی داشته باشد.

گذر حیوانات بر فراز زمین - عکس طنز گرافیکی

گذر حیوانات بر فراز زمین – عکس طنز گرافیکی

 

گذر حیوانات از فراز زمین

گذر حیوانات از فراز زمین