استقلال و محمود فکری در پایان راه همکاری ؛ سرمربی جدید معرفی می شود ؟

استقلال و محمود فکری در پایان راه همکاری ؛ سرمربی جدید معرفی می شود ؟

استقلال و محمود فکری در پایان راه همکاری با یکدیگر هستند، این چیزی است که به روشنی می توان از شایعات اطراف آبی های تهران پی برد. محمود فکری با حواشی فراوان به استقلال آمد و با انتخاب کمک های متعدد سعی کرد دست خود را در امور فنی پر نشان دهد. فکری با آبی ها فصل را با یک...