الکس نوری و مدرک مربیگری کلینزمن سرمربی هرتابرلین چالشی عجیب در فوتبال آلمان

الکس نوری و مدرک مربیگری کلینزمن سرمربی هرتابرلین چالشی عجیب در فوتبال آلمان

با توجه به چالش عجیب مدرک مربیگری یورگن کلینزمن سرمربی هرتابرلین در فوتبال آلمان احتمال اینکه الکس نوری دستیار اول و کمک کلینزمن سرمربی هرتا شود، وجود دارد. از حضور یورگن کلینزمن در تیم هرتابرلین هنوز چند ماهی نگذشته است که مدرک مربیگری او به چالش بزرگ فوتبال آلمان در...