یک چهره شناسی دیگر در دوشنبه کوئیز ۲۴ ؛ این شخص کیست ؟ ورزشکار یا هنرمند ؟

یک چهره شناسی دیگر در دوشنبه کوئیز ۲۴ ؛ این شخص کیست ؟ ورزشکار یا هنرمند ؟

رافان نیوز دوشنبه کوئیز ۲۴ خود را نیز به مسابقه چهره شناسی اختصاص داده و تصویری از نوجوانی فرد مورد نظر را که ممکن است از اهالی ورزش یا هنر باشد به بوته سوال گذاشته است، فرد مورد نظر کیست از اهالی فوتبال است یا بازیگر ؟ یکی از جذاب ترین بخش های دوشنبه کوئیز چهره شناسی...