سردار آزمون و پاسخ به تمامی زوایای زندگی شخصی و ورزشی در دوشنبه کوئیز ۳۶

سردار آزمون و پاسخ به تمامی زوایای زندگی شخصی و ورزشی در دوشنبه کوئیز ۳۶

سردار آزمون به یک مهاجم کامل تبدیل شده است و محبوبیت زیادی در بین مهاجمان ایرانی شاغل در اروپا هم در زمین فوتبال و هم در فضای مجازی دارد، از این رو دوشنبه کوئیز ۳۶ رافان نیوز به این لژیونر موفق فوتبال ایران اختصاص پیدا کرده است. آزمون از جمله بازیکنانی است که با درخشش...