هدف اصلی سپاه محافظت ایران است – طرح گرافیکی

هدف اصلی سپاه محافظت ایران است – طرح گرافیکی

هدف اصلی سپاه محافظت ایران است، سوژه طرح گرافیکی در اینجاست. در واقع در این عکس‌های سعی شده دلیل اصلی و ماهیت بوجود آمدن سپاه که از نظر طراح این عکس‌ها، در ابتدا محافظت از ایران و انقلاب اسلامی ایران را نشان دهد. هدف این عکس‌ها و طرح‌های گرافیکی بیان یک مطلب است که...