عکس‌های گرافیکی ورزشی با محوریت فوتبال – سه طرح جذاب

عکس‌های گرافیکی ورزشی با محوریت فوتبال – سه طرح جذاب

با ارائه عکس‌های گرافیکی ورزشی با محوریت فوتبال (طرح گرافیکی فوتبالی) سعی شده در راستای ضائقه فوتبالی مخاطبان حرکت شود.  در اینجا سه عکس و طرح متفاوت گرافیکی که متن و محور آن رشته ورزشی فوتبال است، نمایش داده می‌شوذ. در این طرح‌ها از لگوی فدراسیون فوتبال، تیم ملی...