گذر حیوانات از فراز زمین با ژست‌های جالب و خنده‌دار

گذر حیوانات از فراز زمین با ژست‌های جالب و خنده‌دار

گذر حیوانات از فراز زمین با ژست‌های جالب و خنده‌دار اما متفاوت از یک عکس طنز گرافیکی آمده است. در اینجا سعی شده دو عکس گرافیکی طنز دارای مفهوم گذر موجودات مختلف با شکل و شمایل متفاوت و خلق و خوی متفاوت از زمین باشند. از این رو دو فرم مختلف از ژست‌های جالب و خنده‌دار...