مسابقه چهره شناسی در دوشنبه کوئیز رافان نیوز از فوتبال تا هنر و شاید هم سیاست

مسابقه چهره شناسی در دوشنبه کوئیز رافان نیوز از فوتبال تا هنر و شاید هم سیاست

مسابقه چهره شناسی در دوشنبه کوئیز رافان نیوز به آزمون ۱۵ آن رسید و تشخیص شخصیت مشهور مورد نظر با عکس کودکی فوق در پاسخ به پنج سوال بدست خواهد آمد که آیا از ورزش فوتبال یا والیبال است یا اینکه از اهالی هنر و سیاست. رافان نیوز تاکنون ۱۴ کوئیز در دوشنبه های هر هفته...